ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK 2017/18

środa, 15 marca 2017


                 Od września 2017 r każde dziecko, które skończyło trzy lata ma zapewnione miejsce w przedszkolu. Do tej pory taką gwarancję mieli rodzice dzieci czteroletnich. Przepisy mówią, że dziecko ma mieć zapewnione miejsce w przedszkolu, oddalonym nie dalej niż 3 km od miejsca zamieszkania. W przypadku braku takiego miejsca, gmina musi zapłacić rodzicom za dojazdy. Od 2015 roku z tego prawa korzystali rodzice dzieci czteroletnich. Od nowego roku przedszkolno-szkolnego obowiązek taki jest również wobec dzieci trzyletnich. Oczywiście jest to problemem dla placówek, gdyż zniesiono obowiązek szkolny dla dzieci sześcioletnich, co spowodowało, że rodzice zostawili je w przedszkolach.

                Gminy jednak piszą wnioski do ministerstwa o odroczenie przyjęcia trzylatków. W związku z reformą szkolnictwa o likwidacji gimnazjów. Dopiero po zatwierdzeniu planów placówki będą mogły wygospodarować miejsca dla oddziałów przedszkolnych. Jednakże obowiązek przyjęcia trzylatków do przedszkoli ma moc prawną. Wiąże się to z przymusem dofinansowania przez gminy niepublicznych przedszkoli. Tak samo, jak w przypadku szkół, przedszkola obowiązuje rejonizacja. Oczywiście dyrektor placówki może się zgodzić na przyjecie dziecka z poza rejonu, jeśli ma miejsce w placówce. W najbliższym roku dyrektorzy będą baczniej przyglądać się każdemu przydzielonemu miejscu.


                Przy rekrutacji istotne jest miejsce zamieszkania. Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późń. zm.)

Każda placówka ma harmonogram naboru, nasz wygląda tak:


Zarządzenie Nr 17/2017
Wójta Gminy Chynów
z dnia  8 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do
publicznego  przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych.


            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zarządza się, co następuje:

§ 1.1.Ustala się harmonogram czynności w postępowania rekrutacyjnym i postępowaniu  uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chynów. 
2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1.Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chynów.
2. Harmonogram, o którym mowa w ust.1, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi przedszkola i dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chynów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 17/2017 Wójta Gminy Chynów
 z dnia   8 marca 2017 r.  r.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018  do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów.
Lp.
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowanie   uzupełniające

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


13.03.2017 r.
- 31.03.2017 r.


05.05.2017 r.
- 10.05.2017 r.


2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

do 06.04.2017 r.


do 15.05.2017 r.


3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


21.04.2017 r.
do godz. 14.00

25.05.2017 r.
do godz.14.00


4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


24.04.2017 r.
- 27.04.2017 r.
do godz. 14.00


25.05.2017 r.
- 31.05.2017 r.
do godz. 14.00


5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


28.04.2017 r.
do godz. 14.00

02.06.2017 r.
do godz. 14.00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr 17/2017 Wójta Gminy Chynów
 z dnia 8 marca 2017 r.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów.
Lp.
Rodzaj czynności
Termin
w postępowaniu
rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu  uzupełniającym

1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


13.03.2017 r.
- 31.03.2017 r.
do godz.14.00

24.04.2017 r.
- 27.04.2017 r.
do godz. 14.00

2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy


03.04.2017 r.
- 06.04.2017 r.

04.05.2017 r.
-05.05.2017 r.

3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.


10.04.2017 r.
do godz. 14.00

15.05.2017 r.
do godz. 14.00

4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.


11.04.2017 r.
- 14.04.2017 r.
do godz.14.00

16.05.2017 r.
- 22.05.2017 r.
do godz. 14.00


5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.


18.04.2017 r.
do godz. 14.00

25.05.2017 r.
do godz. 14.00

 Uchwała Nr XXII/141/2017
Rady Gminy Chynów
z dnia 27 stycznia 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 2 pkt 1 oraz art. 131 ust. 4 i ust. 6 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), Rada Gminy Chynów uchwala, co następuje:
§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć:
a) publiczne przedszkole,
b) oddział przedszkolny w szkole podstawowej;
2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.
§ 2. Określa się następujące kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów:
1) kandydat, którego oboje rodzice są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego kandydata – 5 pkt.;
2) kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu lub uczęszcza do szkoły w której prowadzone jest przedszkole – 4 pkt.;
3) kandydat, którego rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola – 3 pkt.;
4) kandydat, którego rodzice zadeklarowali korzystanie z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu co najmniej przez 8 godz. dziennie - 2pkt.;
5) kandydat, którego rodzice mieszkają na terenie Gminy Chynów i odprowadzają podatki na rzecz Gminy Chynów – 1 pkt.
§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 2 tj.:
1) oświadczenie rodzica/ów o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub pozarolniczej działalności gospodarczej lub o pobieraniu nauki w systemie dziennym;
2) oświadczenie rodzica/ów kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły w której prowadzone jest przedszkole;
3) oświadczenie rodzica/ów o ubieganiu się rodzeństwa kandydata o przyjęcie do tego samego przedszkola;
4) oświadczenie rodzica/ów o korzystaniu przez kandydata z wychowania przedszkolnego w danym przedszkola co najmniej przez 8 godzin dziennie;
5) oświadczenie rodziców kandydata zamieszkałych na terenie Gminy Chynów o odprowadzaniu podatku na rzecz Gminy Chynów.
§ 4. Traci moc uchwała Nr II/14/2015 Rady Gminy Chynów z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chynów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chynów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Takie dokumenty są do pobrania na stronie właściwego miejscu zamieszkania urzędu. W większości placówek rekrutacja już się rozpoczęła. Z sekretariatu lub ze strony www, można pobrać wnioski, które należy złożyć w wyznaczonym terminie. Wszystkie uchwały i rozporządzeni na dany rok są na stronie urzędu gminy/miasta oraz na stronach placówek. Należy się z nimi zapoznać. Pierwszeństwo do przyjęcia mają dzieci, które już uczęszczają do placówki, ich rodzice składają potwierdzenie woli kontynuacji.

/edit/ UWAGA. Każdy urząd, pod który podlegają placówki na radzie podejmuje uchwały, są one dostępne na stronach www urzędów i placówek. Warszawa nie ma rejonizacji. Jest prawo wyboru rodzica, jednak to dyrektor placówki podejmuje decyzje, które dziecko przyjmie, zależy to od wolnych miejsc. Dlatego w dużych miastach rodzice składając wnioski rekrutacyjne wskazują kilka przedszkoli, na miejscu pierwszym stawiając najbardziej ich interesującą placówkę.
                                                 
                                                        


Jak wygląda to w waszych gminach?
Są miejsca, czy jak co roku zbieranie punktów, które decydują o przyjęciu?

12 komentarze

 1. To u Was szybko poszło, na śląsku informacje mają być podane do 15 kwietnia dopiero i dopiero wtedy mają być nabory.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. U nas zawsze w marcu, tak starsze dzieci zapisywałam i tak jest nadal.

   Usuń
 2. My czekamy na wyniki naboru do końca marca. Ale nie robię sobie nadziei bo było tylko 20 miejsc. Moje drugie dziecko też będzie pewnie chodziło do prywatnej placówki.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jak zapisywałam Melę dwa lata temu miało być 5 miejsc, jednak grupa się nieco "rozeszła" i było 20.

   Usuń
 3. Młoda skończyła 5 lat w sierpniu....do przedszkola nie chodziła z różnych powodów...jako 5 latek nie poszła do zerówki(zmieniło ustawe)..musi iść od września...Ale... zerówki i nas w szkole nie planują a w przedszkolu pewnie znowu trzy miejsca na krzyż...Bo 3, 4, 5 latki muszą przyjąć...6 latki też..Ale wiadomo z gumy to przedszkole nie jest...

  OdpowiedzUsuń
 4. 5-latkę muszą ci przyjąć, bo jako 6-latka może iść do szkoły.

  OdpowiedzUsuń
 5. Moj syn jest ze stycznia 2015 roku wiec sie nie lapie na tegoroczna rekrutacje, ale mamy nadzieje, ze uda sie go jakos przyjac bez rekrutacji na poczatku wrzesnia, bo w Warszawie wrzesien to miesiac migracji pomiedzy przedszkolami. Byloby nam dzieki temu latwiej, bo corka juz chodzi do tego samego przedszkola. Karol Andras

  OdpowiedzUsuń
 6. W przedszkolu mojego syna Pani dyrektor już zapowiedziała, że ponieważ musi stworzyć zerówki to nie będzie robić naboru dla 3-latków. Nie będzie miała dla nich po prostu miejsca. Ot, dobra zmiana.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kiesy zapisywałam mele do przedszkola, z powodu zawirowań dwa lata temu były 3 /słownie TRZY/ wolne miejsca, bo dzieci 6-letnie nie poszły do pierwszej klasy. Nagimnastykowała się nasza pani dyrektor i w rezultacie było chyba 15 wolnych miejsc dla dzieci 3 letnich. O przedszkole nie było wojny tylko 17 lat temu, kiedy wysyłam tam syna. Po prostu miejsca były. Potem przy strszej i młodszej był już meksyk :(

   Usuń
 7. Ktos mi powie co robic jak dziecko 3 letnie sie nie dostanie do żadnego przedszkola????naskoczyc na Urzad Gminy by wskazał czy moga mnie zlać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Możesz się odwoływać, ale pewnie przyjdzie ci płacić za prywatne przedszkole.

   Usuń
 8. No to jak ma sie do tego ustawa MEN iż kazde 3 letnie dziecko ma miec od wrzesnia 17r zapewnione miejsce w przedszkolu w gminie/miescie????To jest narzucine przez Panstwo,jezeli rodzic chce oddac to ma miec gdzie na 5h państwowych,władze muszą zapewnić,tak to rozumiem???

  OdpowiedzUsuń